Alternatyvios prekybos sistemos reguliavimas

52010DC0796

Galiojantys atsinaujinančių išteklių energetikos sektoriaus teisės aktai, be kita ko, reglamentuojantys prekybą biokuru, nesudaro teisinių sąlygų veikti centralizuotai prekybos biokuru sistemai: Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos alternatyvios prekybos sistemos reguliavimas nustato biokuro gamybos ir naudojimo Lietuvos Respublikoje skatinimo teisinius pagrindus, tačiau nereglamentuoja prekybos biokuru ar jo produktais.

Šiame įstatyme Energetikos ministerijai pavesta patvirtinti biokuro kuriam taip kas yra dvejetainių parinkčių robotai priskiriamos ir biodujosbiodegalų ir bioalyvų prekybos taisykles, tačiau nesant tokios prekybos bendrųjų principų įstatyminio teisinio pagrindo nėra galimybės įstatymų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nustatyti papildomų centralizuotos prekybos biokuru reikalavimų, dėl to prekyba biokuru vis dar fragmentuota ir plėtojama tik asmenų, kurie ja verčiasi, sutartiniu pagrindu.

Lietuvos Respublikos biokuro, biodegalų ir bioalyvų įstatymas Žin. Kadangi šio įstatymo ir priimto naujo Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo reguliavimo dalykas tapatus, derėtų svarstyti, ar pirmojo įstatymo iš viso reikia.

PPO paskaitos

Prekybos naftos produktais, biokuru, bioalyva ir kitais degiaisiais skystais produktais Lietuvos Respublikoje taisyklės, patvirtintos energetikos ministro m. Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme biokuras apibrėžiamas kaip iš biomasės, tai yra iš biologiškai skaidžios biologinės kilmės žemės ūkio, miškų ūkio ir susijusių pramonės šakų, įskaitant žuvininkystę ir akvakultūrą, žaliavų, atliekų ir liekanų, įskaitant augalines ir gyvūnines medžiagas, taip pat iš biologiškai skaidžių pramoninių ir komunalinių atliekų pagaminti degieji dujiniai, skystieji ir kietieji produktai, naudojami energijai gaminti.

Biokuras savo techninėmis savybėmis — labiausiai nestandartizuotas iš visų Koncepcijoje minimų energijos ir energijos išteklių, prekybą kuriais reguliuos Įstatymas ir jo įgyvendinamieji teisės aktai. Biokuru, be kita ko, laikytinos miško kirtimo atliekos, mediena, medžio drožlės, pjuvenos, briketai, granulės, šiaudai, intensyviai augančios vytelės ir kita.

Toks biokuras yra skirtingų apdirbimo stadijų. Labiausiai standartizuotos medžio granulės: Europoje ketinama fiziškai prekiauti biokuru centralizuotoje anoniminėje prekybos aikštelėje — Nyderlandų Karalystės biržoje APX ENDEX bus prekiaujama medžio granulėmis.

  • Ištikimybės pasirinkimo sandorių sąskaita
  • Alternatyvioji vertybinių popierių rinka First North įdiegta Latvijoje
  • Valiutų marža prekybos bitkoinų reddut
  • Žibintų reguliavimas. kongresas.lt
  • Alternatyvioji vertybinių popierių rinka First North įdiegta Latvijoje – Nasdaq BalticNasdaq Baltic
  • Prekybos finansų sistema

Lietuvoje energijai gaminti plačiausiai naudojamas kietasis biokuras — iš biomasės pagaminti degūs kietieji produktai miško ir medienos atliekos, malkos, nordstreet rekvizitai, linai, spaliai ir kitokios biologinės kilmės žemės ūkio atliekos ir augalaidažniausiai — miško ir medienos atliekos, malkinė mediena.

Lietuvos Respublikoje kasmet iškertama apie 6,5 mln. Miško kirtimo atliekų potencialas Lietuvos Respublikoje — apie 1 mln. Toliau Koncepcijoje plačiau aptariama prekyba medienos biokuru, manant, kad šia biokuro žaliava bus dažniausiai prekiaujama naudojantis centralizuota prekybos biokuru sistema, drauge alternatyvios prekybos sistemos reguliavimas būti plečiama ir prekyba šiaudais, linais, spaliais ir kitokiu biologinės kilmės biokuru.

52010DC0796

Įstatymas ar jo įgyvendinamieji teisės aktai neribos prekybos energijos išteklių biržoje visų rūšių biokuru. Pirminis medienos biokuro pasiūlos šaltinis — miško urėdijų ir privačių miškų apvaliosios medienos ir miško kirtimų likutinė žaliava.

alternatyvios prekybos sistemos reguliavimas

Miško urėdijų apvaliosios medienos ir miško kirtimų likutinės žaliavos pardavimą reglamentuoja Prekybos apvaliąja mediena taisyklės, patvirtintos aplinkos ministro m.

D Žin. Su pardavimo konkurso nugalėtojais sudaromos dvišalės medienos pirkimo—pardavimo sutartys.

alternatyvios prekybos sistemos reguliavimas

Valstybės ar savivaldybės įmonės, kurioms teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis suteikta specialioji ar išimtinė teisė verstis energetikos srities veikla elektros energiją generuojančios ir centralizuotai šilumą tiekiančios įmonėsenergiją ar kurą biokurąsu energijos ar kuro tiekimu susijusias paslaugas, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, perka vadovaudamosi Įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės m.

Kitos įmonės, naudojančios biokurą alternatyvios prekybos sistemos reguliavimas ar elektros energijai gaminti, pirkimus vykdo pagal jų pačių nustatytas pirkimo taisykles ar sudarytas dvišales pirkimo—pardavimo sutartis. Šalies miškų urėdijų medienos biokuro žaliava parduodama pagal dvišales pirkimo—pardavimo sutartis su organizuotų apvaliosios medienos ir miško kirtimų likutinės žaliavos pardavimo konkursų nugalėtojais, laikantis Prekybos apvaliąja mediena taisyklių.

alternatyvios prekybos sistemos reguliavimas

Įmonės, veikiančios energetikos srityje, energiją ar kurą biokurąsu energijos ar kuro tiekimu susijusias paslaugas, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, perka pagal dvišales biokuro pirkimo—pardavimo sutartis, sudaromas su įmonėmis, laimėjusiomis energijos ar kuro biokurosu energijos ar kuro alternatyvios prekybos sistemos reguliavimas susijusių paslaugų pirkimo konkursus.

Biokuru prekiaujama pagal dvišales sutartis, kuriose numatomos gautinos biokuro specifikacijos kaloringumas, energetinė vertė, pusgaminių forma, matmenys, drėgnumas ir panašiai ir pristatymo sąlygos.

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos duomenimis gautais atlikus biokuro rinkos stebėseną metų birželį — metų kovąbiokuro rinkoje veikia daugiau kaip ūkio subjektų, o daugiau kaip 46 procentus viso biokuro, nuperkamo rinkoje, sudaro kuras, įsigytas iš vieno biokuro tiekėjo.

Kiti du stambesni biokuro tiekėjai turi ne daugiau kaip 7 procentus biokuro rinkos. Taigi atotrūkis tarp didžiausio ir artimiausio konkurento — beveik alternatyvios prekybos sistemos reguliavimas procentinių punktų. Galima teigti biokuro rinkoje esant didelę koncentraciją. Be to, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos duomenimis, dalis centralizuotai šilumą tiekiančių įmonių biokurą perka už kainą, kuri, galimas dalykas, didesnė nei rinkos kaina, nors gali jį pirkti pigiau.

alternatyvios prekybos sistemos reguliavimas

Kadangi biokuro pirkimo sąnaudos įtraukiamos į šilumos gamybos sąnaudas, taigi ir į pagaminamos šilumos energijos tarifą, brangiau interneto valiutos prekybos sistema rinkoje perkamas biokuras galbūt didina ir šilumos energijos kainą gyventojams. Esama prekybos biokuru būklė rodo, kad reikia diegti reguliuojamą ir skaidriais principais veikiančią centralizuotą elektroninę prekybos biokuru sistemą.

Prekybos biokuru skaidrumas didėtų ir rinkos dalyvių konkurencinė aplinka gerėtų į kuriamos energijos išteklių biržos prekybos sistemą įtraukus prekybą biokuro produktais.

Žibintų (šviesos) reguliavimas

Centralizuota elektroninė prekybos biokuru sistema užkirstų kelią galimiems neskaidriems susitarimams tarp biokuro žaliavos pirkėjų ir pardavėjų, padėtų užtikrinti, kad biokuru būtų prekiaujama rinkos kainomis, tai leistų optimizuoti ir ekonomiškai pagrįsti iš biokuro gaunamos energijos, visų pirma — šilumos energijos, kainą galutiniams vartotojams. Renkantis centralizuotos elektroninės prekybos biokuru sistemos techninį projektą derėtų nepamiršti — centralizuotos prekybos biokuru kaip žaliaviniu produktu sistemos techninio projekto, pagrįsto biržos ribinės kainos nustatymo principu, diegimo pagrindinis trukdys tas, kad nėra biokuro produktų standartų: tai labai įvairus tam tikros rūšies biokuro pasiūlos ir paklausos likvidumo klausimasnestandartinis produktas, kurį standartizuoti keblu nėra bendrų matavimo vienetųstandartizuotos tiekimo ir pristatymo infrastruktūros, vienodų tarptautinių standartų, biokuro specifikacijų pavyzdžiui, energetinė vertė, drėgnumas, kaloringumas ar panašiaikyla tęstinumo užtikrinimo ir palaikymo problemų.

Taigi sistemos techninį projektą, pagrįstą plataus vartojimo prekių biržos ribinės kainos nustatymo ir sandorio sudarymo principu, Lietuvos Respublikos energijos išteklių biržoje diegti netikslinga.

Galiojantys naftos sektoriaus teisės aktai, reglamentuojantys naftos produktų ir naftos valstybės atsargų sudarymą, kaupimą, tvarkymą ir naudojimą, nesudaro teisinių sąlygų naftos produktų atsargas kaupiantiems ar atitinkamais produktais prekiaujantiems asmenims tarpusavyje prekiauti per centralizuotą prekybos sistemą: Lietuvos Respublikos naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymas reglamentuoja naftos produktų ir ar naftos valstybės atsargų sudarymą, kaupimą, tvarkymą ir naudojimo kontrolę, tačiau nenustato prekybos naftos produktų atsargomis teisinių alternatyvios prekybos sistemos reguliavimas ir sąlygų veikti centralizuotai prekybos naftos produktų atsargomis sistemai.

Naftos produktų ir naftos valstybės atsargų sudarymo, tvarkymo, kaupimo ir kontrolės taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės m.

alternatyvios prekybos sistemos reguliavimas

Prekybos naftos produktais, biokuru, bioalyva ir kitais degiaisiais skystais produktais Lietuvos Respublikoje taisyklės, be kita ko, nustato didmeninės ir mažmeninės prekybos naftos produktais reikalavimus, tarp jų taikomus ir kaip valstybės atsargos kaupiamiems naftos produktams, tačiau nesudaro teisinių sąlygų veikti centralizuotai prekybos naftos produktų atsargomis sistemai.

Lietuvos Respublika siekia užtikrinti nenutrūkstamą naftos produktų tiekimą ištikus ekstremaliai situacijai. Tuo tikslu kaupiamos naftos produktų atsargos. Atsargų kaupimo alternatyvios prekybos sistemos reguliavimas nustato Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas ir Lietuvos Respublikos naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymas.

Lietuvos Respublikos naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatyme nustatyta, kad valstybėje turi būti sukaupta tiek naftos produktų atsargų, kad jų pakaktų ne mažiau kaip 90 dienų, skaičiuojant pagal vidutinį kasdienį suvartojimą valstybėje per praėjusius kalendorinius metus. Valstybės lėšomis turi būti sukaupiama ir tvarkoma tiek naftos produktų atsargų, kad jų pakaktų ne mažiau kaip 30 dienų. Likusi dalis kaupiama naftos produktų gamintojų ir importuotojų.

Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas reikalauja, kad energetikos įmonės, turinčios daugiau kaip 5 MW galios šilumos ar elektros energijos gamybos objektų ir gaminančios parduoti skirtą šilumos ar elektros energiją, privalo turėti ne mažesnes kaip vieno mėnesio energijos išteklių rezervines atsargas. Galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis ūkio subjektai naftos produktų atsargas gali kaupti šiais būdais: Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 22 straipsnyje nustatytais pagrindais rezervines atsargas kaupiančios įmonės jas gali laikyti savo ar kitų įmonių, teikiančių kuro saugojimo paslaugas, kuro sandėliuose terminaluose.

Tarptautinės ekonominės teisės samprata

Vieša sistema, kur alternatyvios prekybos sistemos reguliavimas galima skaidriai ir efektyviai pasiūlyti pirkti ir parduoti reikalavimo teises, pirkti ir parduoti atsargas ar saugojimo paslaugas, leistų kai kuriais atvejais ekonomiškiau ir efektyviau valdyti turimus išteklius ir kartu užtikrintų leidžiamos skleisti informacijos prieinamumą visuomenei, laikantis Įstatyme, jo įgyvendinamuosiuose ar kituose teisės aktuose nustatytų konfidencialumo reikalavimų. Turinčios pakankamai talpyklų įmonės, pasinaudojusios šios prekybos produktų saugojimo ar reikalavimo teisių į produktą galimybe, turėtų ekonominės naudos.

Alternatyvios prekybos sistemos reguliavimas ir vieša sistema leistų sumažinti informacijos stygių ir sukurti gerai veikiančią šių produktų rinką. Svarbu pažymėti — Lietuvos Respublikoje saugoti atsargas galima už kainą, konkurencingą kitų alternatyvios prekybos sistemos reguliavimas analogiškoms kainoms, todėl energijos išteklių birža turėtų leisti Lietuvos Respublikos ūkio subjektams papildomai uždirbti, o kitoms valstybėms — galbūt sutaupyti alternatyvių sąnaudų.

01.06.2007

Kaip nurodyta Koncepcijos 0 alternatyvios prekybos sistemos reguliavimas, energijos išteklių birža pajėgs administruoti tarpvalstybinę prekybą naftos produktų atsargomis ir ar susijusiomis teisėmis, kadangi naftos produktai pakankamai standartizuoti ir turi atitikti bendrus Europos Sąjungoje nustatytus kokybės ir kitus susijusius reikalavimus. Beje, pagal m. Kiek tokia prekyba naftos produktų atsargomis susijusi su valstybės vykdoma priežiūra ir kontrole, sandorių registravimas vienoje sistemoje leistų atsakingoms valstybės institucijoms operatyviau ir tinkamesniu formatu gauti jų funkcijoms deramai atlikti reikalingą apibendrintą informaciją apie vykstančius ar įvykusius sandorius.

Informacija apie prekybos sandorius centralizuotoje elektroninėje prekybos naftos produktų atsargomis sistemoje gali būti atskleidžiama valstybės institucijoms ar kitiems asmenims tik teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis. Kadangi naftos produktų atsargų saugojimo paslaugos kaina gali priklausyti nuo naftos produktų saugojimo vietos, nes įskaitomos naftos produktų gabenimo į saugojimo vietą ir iš jos sąnaudos, teikiant pasiūlymus dėl naftos produktų atsargų saugojimo paslaugų centralizuotoje elektroninėje prekybos naftos produktų atsargomis sistemoje turėtų būti nurodyta ir siūloma naftos produktų saugojimo vieta.

Energijos išteklių biržos dalyvis, norintis pasinaudoti naftos produktų atsargų saugojimo paslauga, pasirinks ir alternatyvios prekybos sistemos reguliavimas saugojimo vietą, atsižvelgdamas į būsimas gabenimo sąnaudas. Gali prireikti teikiant pasiūlymus nurodyti ir minimalius bei maksimalius saugomo produkto ypač skirtingų rūšių benzino ir dyzelino kiekius, kad jie atitiktų rezervinių talpyklų dydį. Kad būtų užtikrinta pakankama konkurencija centralizuotoje elektroninėje prekybos naftos produktų atsargomis sistemoje, prekybos naftos produktų atsargomis sandoriai galės būti tvirtinami tik tada, kai yra ne mažiau kaip keli aktyvūs per pasiūlymo galiojimo laiką pasiūlymai parduoti.

Dr. Rimantas Daujotas

Prekiaujant naftos produktų atsargomis svarbu identifikuoti ir prekybos vietą kaip ir saugojimo paslaugos teikimo atveju. Nors pasiūlymų centralizuotoje elektroninėje prekybos naftos produktų atsargomis sistemoje pateikimo momentu pasiūlymą teikiančių šalių identifikuoti nereikės užtikrinant sandorio anonimiškumątačiau po to, kai sandoris bus patvirtintas, perkančioji ir parduodančioji sandorio pusės turės gauti informaciją, su kuo patvirtintas sandoris, ir pasirašyti atitinkamą pirkimo—pardavimo sutartį.

Taigi už pačią paslaugą ar produktą sandorio šalys tarpusavyje atsiskaitytų tiesiogiai. Koncepcijos III skyriuje aptartų teisės aktų ir juose nustatytų prekybos energijos ištekliais principų charakteristika leidžia daryti išvadą, kad galiojantys teisės aktai nesudaro tinkamų teisinių sąlygų organizuoti ir vykdyti prekybą elektros energijos rinkos išvestinėmis priemonėmis, prekiauti gamtinėmis dujomis biržoje, taip pat veikti centralizuotai prekybos biokuru ir naftos produktų atsargomis sistemai.

Su prekyba šiais energijos ištekliais susijusius visuomeninius santykius ir reguliuos Įstatymas ir jo įgyvendinamieji teisės aktai. Vadovaujantis Koncepcijos III skyriuje pateikta teisės aktų, reguliuojančių tą alternatyvios prekybos sistemos reguliavimas visuomeninių santykių sritį, charakteristika, galima teigti, kad galiojantys teisės aktai nenustato prekybos elektros energijos rinkos išvestinėmis priemonėmis tvarkos ir sąlygų, nesudaro teisinių sąlygų veikti gamtinių dujų biržai, taip pat centralizuotos prekybos biokuru ir naftos produktų atsargomis sistemos teisinio pagrindo.

Taigi siūloma atitinkamus visuomeninius santykius sureguliuoti atskiru Įstatymu ir jo įgyvendinamaisiais teisės aktais, nustatančiais vienodus energijos išteklių rinkos organizavimo, administravimo, reguliavimo, priežiūros ir kontrolės teisinius pagrindus. Priėmus Įstatymą ir rengiant jo įgyvendinamuosius teisės aktus, būtų tikslinga pakeisti Koncepcijos XI skyriuje nurodytus teisės aktus, atsižvelgiant į Įstatyme ir jo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose nustatytus prekybos elektros energijos rinkos išvestinėmis priemonėmis, gamtinėmis dujomis, centralizuotos prekybos biokuru ir naftos produktų atsargomis reikalavimus, tvarką ir sąlygas, taip pat siekiant išvengti teisės normų kartojimosi ir kolizijos, suderinti teisės aktuose pateikiamas nuorodas į kitus aktus, visų pirma Įstatymą ir jo įgyvendinamuosius teisės aktus, reglamentuojančius prekybos energijos ištekliais visuomeninius alternatyvios prekybos sistemos reguliavimas.

Rengiant Koncepciją, atsižvelgta į kitų Prekyba apimties strategijomis Sąjungos valstybių narių, ypač Baltijos jūros regiono valstybių, patirtį ir teisėkūros praktiką diegiant centralizuotos prekybos energijos ištekliais sistemas, organizuojant ir alternatyvios prekybos sistemos reguliavimas energijos išteklių biržas — tiek fizinės prekybos energijos ištekliais, tiek prekybos elektros energijos rinkos išvestinėmis priemonėmis finansiniais instrumentais aikšteles.

Nasdaq Vilnius

Daugelyje kitų valstybių elektros energijos rinkų jau įdiegtos įmonių sistemų prekybos llc aikštelės, kuriose ateities sandoriai gali būti sudaromi savaitei, mėnesiui, metams ir net keliems metams į priekį, fiksuojant elektros energijos kiekius ir kainas. Vadovaujantis tarptautine praktika, pradiniame Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos plėtros etape, kai elektros energijos rinkos išvestinėmis priemonėmis prekiaus tik elektros energijos rinkos dalyviai, tai yra nebus finansinių tarpininkų, tokios prekybos sistema galėtų būti integrali energijos išteklių biržos dalis, o vėliau, plėtojantis išvestinių priemonių rinkai, ji galėtų būti perduota finansinių instrumentų rinkos operatoriaus kompetencijai, atlikus reikiamus teisės aktų pakeitimus Skandinavijos valstybių pavyzdys.

Sprendimas dėl tolesnės Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos plėtros alternatyvios prekybos sistemos reguliavimas prekybos energijos rinkų išvestinėmis priemonėmis organizavimo priimamas Koncepcijos 0 punkte nustatyta tvarka.

Svarstant centralizuotos prekybos gamtinėmis dujomis per energijos išteklių biržą galimybes, vadovautasi Nyderlandų Karalystės energijos coinmarketcap 2022 APX ENDEXItalijos Respublikos energijos biržos GMEPrancūzijos Respublikos energijos biržos Powernext ir kitų valstybių narių energijos biržų, kuriose organizuojama prekyba pirminė ir ar antrinė gamtinėmis dujomis, pavyzdžiais.

Vadovaujantis Europos Sąjungos valstybių narių energijos rinkų organizavimo ir teisėkūros gerąja patirtimi, galima daryti išvadą, kad gamtinių dujų prekybos organizavimas per energijos išteklių biržas tiek fizinės prekybos, tiek prekybos išvestinėmis priemonėmisesant atitinkamoms gamtinių dujų infrastruktūros galimybėms, didina estrotegia 5 minutės forex gamtinių dujų sektoriuje, o drauge — gamtinių dujų tiekimo saugumą ir patikimumą, taip pat rinkų likvidumą ir skaidrumą.

Kitų valstybių geroji patirtis, kaip kurti energijos išteklių prekybos aikšteles, rodo, kad lengviausia organizuoti prekybą, kai produktai standartizuoti, tai yra savo techninėmis charakteristikomis labai artimi pavyzdžiui, elektros energijos ar gamtinių dujų atvejuir dėl to prekybos prioritetas — kaina. Tačiau yra produktų, kurių negalima tiesiogiai kaip prekiauti dvejetainiais opcionais es su kitu palyginti dėl skirtingų jų techninių parametrų ir apdirbimo laipsnio; šiai energijos išteklių produktų kategorijai priskiriamas ir biokuras.

Fizinė prekyba standartizuotu biokuru dar tik pradedama organizuoti Nyderlandų Karalystės energijos biržoje APX ENDEXtaigi Lietuvos Respublikoje pradiniame etape siūloma apsiriboti elektroninės prekybos sistemos įdiegimu ir organizavimu.

Analizuojant centralizuotos elektroninės prekybos naftos produktais sistemos įdiegimo Lietuvos Respublikoje perspektyvas, susipažinta su kitų valstybių patirtimi, kaip organizuoti žalios naftos ir naftos produktų atsargų ir susijusių teisių prekybą biržose — Tarptautinėje energijos išteklių biržoje ENEXTarptautinėje energijos rinkų išvestinių priemonių biržoje ICE Futures ir kitose.

Diegiant centralizuotą elektroninę prekybos naftos produktų atsargomis sistemą Lietuvos Respublikoje, bus papildomai atsižvelgiama į Europos Sąjungos valstybių narių patirtį, kaip sudaryti, kaupti ir perduoti valstybės naftos produktų atsargas. Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės normos tiesiogiai nereglamentuoja kiekvienos valstybės energijos išteklių rinkų formavimo, organizavimo, alternatyvios prekybos sistemos reguliavimas ir ar reguliavimo.

alternatyvios prekybos sistemos reguliavimas

Vis dėlto, atsižvelgiant į Koncepcijos 0 punkte nurodytus bendruosius Įstatymo tikslus, galima daryti išvadą — energijos išteklių rinkos formavimas Lietuvos Respublikoje glaudžiai susijęs su energijos jurik prekybos sistema liberalizavimu ir darniu energetikos sektoriaus vystymusi, kildinamu iš Europos Sąjungos energetikos politikos ir teisės.

Šios direktyvos nuostatos į Lietuvos Respublikos nacionalinę teisę perkeltos Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymu. Derėtų siekti, kad centralizuotoje elektroninėje prekybos naftos produktų atsargomis sistemoje paslaugas galėtų siūlyti arba šias paslaugas pirkti ir kitų Europos Sąjungos valstybių narių ūkio subjektai.

Būtų sukurta ne tik vietinė, bet tarptautinė prekybos aikštelė, kurioje būtų didesnė konkurencija, didesnis likvidumas ir skaidrumas. Tai leistų mažinti ekonomines sąnaudas, kurios susijusios su menku naftos produktų atsargų rinkos likvidumu ir nustatytomis pirkimų procedūromis. Kadangi Nord Pool Spot AS neorganizuoja prekybos ilgalaikių elektros energijos pirkimo—pardavimo sutarčių pagrindu, tai yra neturi ilgalaikės elektros energijos kainos rizikos valdymo priemonių, Lietuvos Respublikai svarbu tokių priemonių imtis savarankiškai: įtvirtinti energijos išteklių rinkos koncepciją ir įdiegti vieną prekybos elektros energijos rinkos išvestinėmis priemonėmis aikštelę — ilgalaikių elektros energijos pirkimo—pardavimo sutarčių sudarymo vietą.

Įstatymas ir jo įgyvendinamieji teisės aktai nustatys Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos organizavimo, administravimo, reguliavimo, priežiūros ir kontrolės teisinius pagrindus, reglamentuos prekybos elektros energijos rinkos išvestinėmis priemonėmis, gamtinėmis dujomis, centralizuotos prekybos biokuru ir naftos produktų atsargomis visuomeninius santykius.

Įstatyme bus nustatyta, kad energijos išteklių rinka reguliuojama vadovaujantis atskirų energetikos sektorių reguliavimo tikslais, siekiant sudaryti efektyvios, skaidrios ir konkurencingos prekybos energijos ištekliais, tarp jų elektros energijos rinkos išvestinėmis priemonėmis ir gamtinėmis dujomis, taip pat centralizuotos prekybos biokuru ir naftos produktų atsargomis teisines sąlygas.

Be to, bus nustatyta, kad energijos išteklių rinka reguliuojama vadovaujantis Nacionalinės energetikos strategijos tikslais ir uždaviniais, siekiant valstybės energetinės sistemos nepriklausomumo, energijos išteklių rinkos liberalizavimo ir integracijos.

Įstatyme bus nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar alternatyvios prekybos sistemos reguliavimas įgaliotos institucijos kompetencija, susijusi su energijos išteklių rinkos valstybiniu valdymu ir reguliavimu, joms pavesta patvirtinti Prekybos elektros energijos rinkos išvestinėmis priemonėmis taisykles, Prekybos gamtinėmis dujomis taisykles ir Centralizuotos prekybos biokuru ir naftos produktų atsargomis taisykles.

Įstatyme bus nustatyta energetikos sektoriaus nacionalinės reguliavimo institucijos kompetencija, susijusi su energijos išteklių rinkos valstybiniu reguliavimu, jai bus pavesta išduoti energijos išteklių biržos operatoriaus licenciją, prižiūrėti energijos išteklių biržos operatoriaus veiklą, derinti energijos išteklių biržos operatoriaus nustatytus reikalavimus dėl įsipareigojimų užtikrinimo priemonių, taikomų energijos išteklių biržos dalyviams, tvirtinti energijos išteklių biržos operatoriaus rengiamą Energijos išteklių biržos reglamentą, pagal kompetenciją vykdyti prekybos gamtinėmis dujomis energijos išteklių biržoje priežiūrą Alternatyvios prekybos sistemos reguliavimas Respublikos gamtinių dujų įstatyme nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Įstatyme bus nustatyta, kad energijos išteklių rinką sudaro didmeninė prekyba energijos ištekliais. Prekyba įvairiais energijos ištekliais bus organizuojama ir vykdoma Įstatyme ir kituose įvairių energetikos sektorių veiklos teisinius pagrindus reglamentuojančiuose įstatymuose nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Alternatyvioji vertybinių popierių rinka First North įdiegta Latvijoje

Be to, bus nustatyta, kad didmeninė prekyba energijos ištekliais vykdoma energijos išteklių biržoje ir dvišalių sandorių tarp energijos išteklių rinkos dalyvių pagrindu.

Alternatyvios prekybos sistemos reguliavimas nereglamentuos mažmeninės prekybos energijos ištekliais. Įstatyme bus nustatyta, kad Įstatyme nustatytos apimties didmeninę prekybą energijos ištekliais organizuoja ir energijos išteklių biržoje įdiegtą prekybos sistemą administruoja energijos išteklių biržos operatorius.

Svarbi informacija