Prekybos strategija kapitalo rinkos

ES audito ataskaita. Kapitalo rinkų sąjunga – lėta pradžia siekiant plataus užmojo tikslo

Paskelbta Europos bankininkystės institucijos ataskaita dėl Europos užtikrintųjų vekselių, jokių tolesnių veiksmų nėra Šaltinis: Audito Rūmai. Todėl tokią rinką galima laikyti netiesiogine MVĮ finansine priemone. Nors PSS pakeitimo vertybiniais popieriais reglamentas įsigaliojo m. Dėl vėlavimų tvirtinant antrinės teisės aktus ir gaires trūksta teisinio aiškumo, todėl PSS pakeitimo vertybiniais popieriais sandoriams trumpuoju laikotarpiu buvo padarytas neigiamas poveikis 12 t.

Iki m. Didžioji pakeitimo vertybiniais popieriais sandorių dalis atliekama tradicinėse turto klasėse, pavyzdžiui, hipotekos paskolų ir paskolų automobiliui.

Navigation:

MVĮ priemonių emisijų buvo išleista iš viso už 23 milijardus eurų, o tai prekybos strategija kapitalo rinkos mažiau nei — m. Be to, MVĮ priemonių pakeitimas vertybiniais popieriais vyksta vos keliose valstybėse narėse Belgijoje, Italijoje ir Ispanijoje, remiantis m. I ketv.

Vis dėlto, vykdant šiuos sandorius, nebuvo paskatintas privačiojo sektoriaus dalyvavimas. Trūkumai dedant pastangas plėtoti vietos kapitalo rinkas 51 Pasitelkiant gerai veikiančias vietos rinkas, galima remti privačiojo sektoriaus finansavimą ir investicijas, galiausiai paskatinant ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą ES kapitalo rinkos vis dar pasižymi didele įvairove ir yra sukoncentruotos Vakarų ir Šiaurės Europoje žr.

Vis dėlto vykdant politikos priemones būtina visiškai laikytis subsidiarumo principo. Pirmiausia už vietos rinkų plėtrą yra atsakingos nacionalinės ir regioninės institucijos. Šie veiksmai nėra KRS veiksmų plano dalis.

Baltijos šalių kapitalo rinkos prioritetas — smulkusis ir vidutinis verslas Baltijos šalių kapitalo rinkos prioritetas — smulkusis ir vidutinis verslas 10 06 Kapitalo rinka Baltijos šalyse matoma kaip Lietuvos, Latvijos ir Estijos bendradarbiavimo platforma: tarpusavyje integruotos rinkos taptų didesnės, Europos kapitalo rinkos sąjungos, sudėtine dalimi. Išlošti iš to turėtų mažiausieji — anot ekspertų, būtina įveikti ne tik rinkos fragmentiškumą, bet ir kliūtis jos galimybėmis naudotis mažoms įmonėms bei mažmeniniams investuotojams. Tad, kita vertus, būtina šio proceso dalis yra jų finansinio raštingumo ugdymas. Eivilė Čipkutė. Pradžia — valstybės lygmeniu Apjungti skirtingas kapitalo rinkas, kurios viena nuo kitos skiriasi įvairiais teisiniais, ekonominiais, socialiniais aspektais nėra lengva, todėl konferencijoje dalyvavęs Europos Audito Rūmų narys Rimantas Šadžius siūlė žingsnis po žingsnio spręsti vietinės ir regioninės reikšmės problemas.

Teikdama paramą ES pasitelkia įvairias finansines priemones nuosavo ir skolinto kapitalo, paskolų garantijų, rizikos kapitalo, pajėgumų stiprinimo ir rizikos pasidalijimo priemones Kiekvienais metais Komisija išanalizuoja kiekvienos šalies biudžeto, makroekonominių ir struktūrinių reformų planus ir valstybėms narėms parengia konkrečiai šaliai skirtas rekomendacijas KŠSR ateinantiems 12—18 mėnesių; KŠSR pritaria ir jas formaliai patvirtina Taryba.

SRRP yra grindžiama paklausa, t.

Gana dažnas švarinimosi akcijų gamtoje radinys — padangos.

Trūksta visapusiškos strategijos vietos kapitalo rinkoms plėtoti 57 m. Tai buvo vienas iš devynių KRS darbotvarkės naujų prioritetinių veiksmų. Komisija nepaskelbė atskiros strateginės ataskaitos, kaip buvo padaryta, pavyzdžiui, dėl tvaraus finansavimo ir finansinių technologijų m. Tai neatitiko lūkesčių, kurie buvo sukelti paskelbus laikotarpio vidurio peržiūrą žr. III priedą. Tai nebuvo strategija, pagal kurią būtų pristatyta ilgalaikė perspektyva, apimanti visus kapitalo rinkos segmentus, ir nebuvo numatyta jokių konkrečių veiksmų, kurių turėtų imtis Komisija.

Mūsų nuomone, juo siekiama padidinti likvidumą ir stiprinti rinką visame pasaulyje.

Pagrindinės sąvokos

Kai kuriais pasiūlymais net būtų keliama grėsmė nusistovėjusiems ir gerai veikiantiems nacionaliniams ar regioniniams kapitalo rinkų segmentams. Be to, labai mažos įmonės nesulaukė numatytos naudos mažesnės reglamentavimo naštos. Dešimt iliustratyvių atsakymų, atrinktų iš mūsų apklausoje dalyvavusių 17 finansų ministerijų pateiktų atsakymų; panašius atsakymus pateikė NKI ir centriniai bankai.

  1. Nuolat ir profesionaliai teikti investicines paslaugas Lietuvos Respublikoje gali tik finansų maklerio įmonės, turinčios priežiūros institucijos ar kitos valstybės narės priežiūros institucijos išduotą finansų maklerio įmonės licenciją, taip pat Lietuvos Respublikoje ar kitoje valstybėje narėje licencijuotos kredito įstaigos, jeigu kredito įstaigos licencija suteikia teisę teikti investicines paslaugas, ir finansų patarėjo įmonės, turinčios priežiūros institucijos išduotą finansų patarėjo įmonės licenciją.
  2. Forex kainų rodikliai
  3. Gali naudotis bet kokios patirties ir žinių lygio prekybininkai Laiko intervalas Prekyba vykdoma pakankamai ilgais laiko tarpais — mažiausiai vieną valandą Sandorio atidarymas Norėdami patekti į rinką, turėtumėte palaukti, kol užsidarys žvakidė, kuri nulaužė vikšrinį lygį Sandorio uždarymas Užuot išėję iš rinkos, galite naudoti Stop Loss lygį, kuris nustatomas neprarandant zonoje ir perkeliamas, jei kaina toliau juda norima kryptimi.
  4. Susitikimo metu finansų ministras pažymėjo, kad mūsų šalis per pastaruosius metus padarė didžiausią pažangą visoje Europos Sąjungoje, vystant kapitalo rinkas.
  5. Komisijos pasiūlytą kapitalo rinkų gaivinimo priemonių rinkinį; — atsižvelgdamas į savo m.
  6. Prekyba mėlynomis prijuostėmis

Šaltinis: Audito Rūmų apklausa. Nepanaudojamas prekybos strategija kapitalo rinkos Europos semestro potencialas kapitalo rinkų reformoms skatinti 59 Tikrinome, ar šalių ataskaitose buvo nustatytos svarbios rizikos, susijusios su kapitalo rinkų plėtra, taip pat ar Komisija parengė konkrečioms šalims skirtas rekomendacijas KŠSR toms valstybėms narėms, kurių kapitalo rinkos yra besivystančios.

Vis dėlto tam tikrais atvejais į sunkumus tokiose srityse kaip rinkos plėtra, valdymas ir priežiūra galėjo būtų tinkamiau atsižvelgta ir m. Be to, nė vienoje iš mūsų patikrintų šalių ataskaitų nebuvo nurodyta konkrečių rodiklių, susijusių su vidaus kapitalo rinkomis.

IV priede pateiktas mūsų išnagrinėtų rekomendacijų sąrašas. V priedąkad Komisija dešimčiai valstybių narių bent ketverius metus iš eilės nepateikė rekomendacijų įgyvendinti tiesiogiai susijusias reformas, nors tose valstybėse narėse kapitalo rinkos yra mažiau išplėtotos, palyginti su ES vidurkiu. Penkiais iš dešimties minėtų atvejų Bulgarijos, Kroatijos, Graikijos, Latvijos ir Slovakijos Komisija teikė rekomendacijas, susijusias su platesnio masto finansų sektoriaus sunkumais, pavyzdžiui, dėl finansinių paslaugų priežiūros ar dėl teismų sistemos, kurios gali daryti poveikį vietos kapitalo rinkoms, tačiau prekybos strategija kapitalo rinkos netiesioginį.

Taigi penkioms valstybėms narėms, kurių kapitalo rinkos buvo mažiau išplėtotos, nebuvo pateikta KŠSR, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusių su KRS tikslais Be to, nenustatėme konkrečių rekomendacijų, kuriomis būtų siekiama skatinti tarpvalstybinę vietos kapitalo rinkų integraciją susijusioms reformoms rengti ir įgyvendinti. Be to, su kapitalo rinkomis susijusiose KŠSR nebuvo pateikta tikslų, kuriais remiantis būtų atlikta daromos pažangos lyginamoji analizė, prekybos strategija kapitalo rinkos pažangos būtų siekiama pagal aiškų įgyvendinimo tvarkaraštį KŠSR, atkreipėme dėmesį į tai, kad atlikusi vertinimą Komisija nustatė, kad iki m.

Nė viena iš susijusių valstybių narių neįgyvendino rekomenduojamų reformų visiškai arba iš esmės, prekybos strategija kapitalo rinkos galima daryti prielaidą, kad reformoms buvo numatyta per mažai laiko arba kilo problemų dėl valstybių narių nacionalinės atsakomybės įgyvendinant KŠSR.

Techninė parama iš esmės yra vertinama, bet rezultatų dar reikia palaukti 66 Įvertinome, ar valstybės narės, kurių rinkos mažiau išplėtotos, gavo naudos iš projektų, vykdomų pagal SRRP, taip pat ar šiais projektais buvo sukurta pridėtinė vertė ir pasiekta teigiamų rezultatų valstybėse narėse.

III ketvirčio parengti techninės paramos valstybėms narėms strategiją kapitalo rinkų pajėgumams rengti; šia priemone turėjo būti papildyta ES visapusiška strategija, skirta vietos ir regioninėms kapitalo rinkoms žr. Tačiau m.

prekybos strategija kapitalo rinkos new altcoins 2022

Teikiama parama apimamas visas projekto proceso ciklas: pasirengimas, rengimas ir įgyvendinimas. Pusėje šių atvejų penkiose paraiškose institucijos teigė, kad teikiama paraiška atitinka jų reformų darbotvarkę. Dviem kitoms valstybėms narėms Bulgarijai ir Italijai buvo pateiktos platesnės apimties KŠSR susijusios su nemokumo ir priežiūros sritimisbet jų pateiktose paraiškose nuorodų į šias KŠSR nebuvo padaryta. Iš pateiktų skaičių matoma, kad yra reikšmingų skirtumų tarp šalių, kurių kapitalo rinkos mažiau išplėtotos pavyzdžiui, Kroatijoje ir Rumunijoje, palyginti su Bulgarija, Vengrija ir Slovakija.

Vis dėlto nustatėme, kad šešios valstybės narės Slovakija, Bulgarija, Vengrija, Graikija, Kipras ir Austrijakurių kapitalo rinkos mažiau išplėtotos, neįgyvendino nė vieno su KRS susijusio projekto arba įgyvendino vieną projektą. Dvi iš jų pateikė mažai paraiškų Slovakija ir Bulgarija pateikė po vienąo viena Austrija nepateikė nė vienos paraiškos.

Dažniausios prekybos klaidos – kaip prekiaujant neprarasti pinigų

Be to, iš atrinktų projektų matyti aiškus ryšys su nustatytais nacionaliniais poreikiais. Šiuose projektuose prekybos strategija kapitalo rinkos pat buvo atsižvelgta į daugumą politikos priemonių prioritetų, kurie m. Atkreipiame dėmesį į tai, kad iš šešių paraiškų, kurias pateikė Vidurio, Rytų ir Pietryčių Europos šalys, tik viena paraiška buvo susijusi su finansiniu raštingumu Čekijos pateikta paraiškanors ši problema laikoma viena pagrindinių mažiau išplėtotose kapitalo rinkose žr.

Kitos paraiškos buvo atmestos iš dalies dėl nepakankamos projekto brandos.

Kapitalo valdymas - prekybos Forex rinkoje pagrindas

Atrinktoms vietoje aplankytoms valstybėms narėms ir m. Tačiau tai nereiškia, kad atrinkti projektai buvo nesusiję su kapitalo rinkų plėtra ar jos neskatino. Nors šioms valstybėms narėms nebuvo taikoma kapitalo rinkų diagnostika ar strategija, SRSS patvirtino šių šalių pateiktus projektus, skirtus konkretiems jų kapitalo rinkų sektoriams. Jos buvo patvirtintos ms akcijų pasirinkimo sandoriai SRRP.

Nors koordinuojant tokius projektus visose dalyvaujančiose valstybėse narėse susiduriama su dideliais sunkumais, jų galimi rezultatai ir poveikis regionui gali būti reikšmingi.

Forex kapitalo rinkos - kongresas.lt

Teisinės ir reguliavimo reformos SRSS šiuo metu REFORM GD kartu su ERPB remia Baltijos valstybes, kurios diegia visų Baltijos valstybių padengtųjų obligacijų sistemą, taip prisidėdamos prie gerai veikiančių ir didesnių kapitalo rinkų regione, suteikdamos bankams ilgalaikius finansavimo galimybių pasirinkimus ir padidindamos skolinimo ekonomikai lygį. Numatoma, kad kiekviena Baltijos valstybė taikys savo padengtųjų obligacijų įstatymą ir antrinės teisės aktus, o Baltijos valstybių padengtųjų obligacijų emisijos bus vykdomos remiantis bendra sistema.

Estijos parlamentas patvirtino padengtųjų obligacijų įstatymą, bet jį reikės dar keisti, kad būtų visiškai įtrauktas Baltijos valstybių elementas ir kad įstatymas būtų suderintas su ES padengtųjų obligacijų teisės aktų rinkiniu. Toliau pateiktoje diagramoje parodyta, kaip veiks padengtųjų obligacijų sistema.

ES audito ataskaita. Kapitalo rinkų sąjunga – lėta pradžia siekiant plataus užmojo tikslo

Šaltinis: ERPB. Vykdant beveik visų šių projektų sutarčių sudarymo ir įgyvendinimo etapus buvo užtrukta ilgiau, nei iš pradžių numatyta, taip pat buvo vėluojama pateikti informaciją apie galutinius rezultatus, palyginti su pradiniu grafiku, pateiktu SRSS analizėje. Daugiausia dėl minėtų vėlavimų gerokai užtruko arba numatoma, kad gerokai užtruks penkių projektų įgyvendinimas, skaičiuojant nuo paraiškų pateikimo iki projektų pabaigos 30—40 mėnesių. Nepaisant to, atkreipėme dėmesį į tai, kad iš mūsų imties matyti, jog iki šiol pasiekta įvairių rezultatų.

Ar iždo vekseliai yra gera investicija į pensijų kaupimą? Gana dažnas švarinimosi akcijų gamtoje radinys — padangos. Priešingai, put parinktis leidžia parduoti pagrindinę kainą už streiko kainą. Tai daugiausia dėl didelių vertės svyravimų. Yra daug pavyzdžių, pvz.

Pusėje iš aštuonių įgyvendintų projektų i ne visos pradinės rangovų pasiūlytos rekomendacijos buvo galiausiai įtrauktos į galutinę ataskaitą arba ne visas prekybos strategija kapitalo rinkos rekomendacijas nacionalinės institucijos numatė įgyvendinti, taip pat ii bendras tyrimuose pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo lygis buvo gana žemas. Atsižvelgdama į tai, SRSS paramą gaunančioms institucijoms išsiunčia du klausimynus.

Rinkos dalyviai, kurie nedalyvavo įgyvendinant projektą, nebuvo paprašyti dalyvauti, nors jie turi galimybę pateikti nepriklausomą, praktišką ir platesnės apimties grįžtamąją informaciją.

Komisija ėmėsi tam tikrų veiksmų pagal savo įgaliojimus, bet visiškai nepanaikino didžiausių tarpvalstybinių kliūčių 79 Tarpvalstybines investicijas stabdo ties nacionalinėmis sienomis suskaidyta Europos rinka. Tai, kad rinkos integracija yra nepakankama, matyti iš to, kad tik nedidelę kolektyvinio investavimo fondų KIPVPS ir AIF valdomo turto dalį sudaro turtas, kuris yra užregistruotas pardavimui daugiau nei trijose valstybėse narėse.

Iš statistikos matyti, kad nors Europos kolektyvinio investavimo fondų rinka išaugo, didžioji rinkos veiklos dalis sukoncentruota keliose šalyse Nuo m. Remiantis ataskaita, buvo parengtos bendros veiksmų gairės, kuriose buvo paminėtos tik tos kliūtys, kurias šalinti valstybės narės buvo pasirengusios.

Įgyvendindama KRS veiksmų planą, m. European Post-Trade Forum, EPTFkad būtų atlikta plataus masto peržiūra, kokios pažangos pasiekta po prekybos vertybiniais popieriais teikiamų paslaugų srityje ir šalinant Giovannini ataskaitoje įvardytas kliūtis prekybos strategija kapitalo rinkos.

Kas prekiauja biržoje

Tam tikras kliūtis, kurias nustatė Komisija ir valstybės narės, taip pat išskyrė EPTF savo vėlesnėje ataskaitoje, paskelbtoje m. Atlikome pagal KRS įgyvendintų priemonių, susijusių su investuotojų ir ypač MVĮ finansiniu raštingumu, nemokumo teise ir išskaičiuojamojo mokesčio sritimi, auditą žr.

Skatindama MVĮ finansinį raštingumą Komisija galėjo nuveikti daugiau 82 EBPO atliktose finansinio raštingumo apklausose patvirtinama, kad finansinis raštingumas, kuris matuojamas vertinant finansines žinias, elgesį ir nuostatas, ES tebėra nevienodas. Iš apklausų taip pat matyti, kad finansiniam raštingumui svarbūs tokie veiksniai, kaip lytis, amžius, skaitmeniniai įgūdžiai ir finansinis atsparumas Minėtas nevienodas finansinis raštingumas taip pat matomas MVĮ atveju.

Iš Komisijos ir Europos Centrinio Banko atliktos apklausos SAFE 30 matyti, kad daugumos mažų įmonių vadovams trūksta pasitikėjimo apie finansus kalbėtis ne su bankais, o su nuosavo kapitalo ir rizikos kapitalo teikėjais. Šiame neoficialiame dokumente taip pat pateikiama rekomendacija valstybėms narėms matuoti finansinio raštingumo lygį ir įgyvendinti įrodymais grindžiamas ir prieinamas finansinio švietimo programas.

Jame prekybos strategija kapitalo rinkos pat pažymima, kad trūksta iniciatyvų, kuriomis būtų atsižvelgiama į tarpvalstybinį MVĮ pobūdį. Kai kurios valstybės narės paragino ES spręsti šią svarbią problemą.

Neoficialiame dokumente pateiktose rekomendacijose nėra nurodoma, prekybos strategija kapitalo rinkos ES turėtų vykdyti savo kompetenciją remdama valstybes nares, kurios didina finansinį raštingumą, įskaitant MVĮ finansinį raštingumą. Komisija kol kas nepriėmė sprendimo dėl tolesnių veiksmų. Tačiau taip pat trūko valstybių narių paramos, todėl Laisvo kapitalo judėjimo kliūčių ekspertų grupės veikla buvo sustabdyta m.

Pavyzdžiui, pasitelkiant Europos įmonių tinklą, kurį Komisija sukūrė m.

prekybos strategija kapitalo rinkos geriausios popieriaus prekybos galimybės

Tarp Europos investavimo konsultacijų centre teikiamų paslaugų taip pat yra finansinės konsultacijos, kaip bendrovėms prekybos strategija kapitalo rinkos galimybę gauti finansavimą iš deramų šaltinių Mažai tikėtina, kad Komisijos veiksmais bus pasiekta esminė nemokumo procedūrų konvergencija 87 Pasitelkiant stiprias ir efektyvias nemokumo sistemas, sukuriamos palankesnės sąlygos tarpvalstybiniams kapitalo rinkų sandoriams sudaryti.

KRS veiksmų plane nurodyta, kad dėl nemokumo teisės aktų neefektyvumo ir skirtumų šiuo metu investuotojams sunku įvertinti kredito riziką, visų pirma investuojant tarpvalstybiniu mastu.

prekybos strategija kapitalo rinkos kaip naudotis iq opcionų prekyba

Komisija nurodo, kad, pasiekus nemokumo ir restruktūrizavimo procedūrų konvergenciją, būtų padidintas teisinis tikrumas tarpvalstybiniams investuotojams ir todėl galėtų būti skatinama veikla tarpvalstybiniu mastu. Direktyvą dėl ankstyvo restruktūrizavimo prekybos strategija kapitalo rinkos antrosios galimybės 33kuria daugiausia nustatomi minimalieji standartai procedūroms, taikomoms restruktūrizuojant gyvybingas įmones prieš joms tampant nemokiomis, ir skolų panaikinimo procedūroms.

Pasiūlymą dėl reglamento dėl teisės, taikytinos nustatant reikalavimų perleidimo pasekmes tretiesiems asmenims 34 ; juo siekiama priimti vienodas kolizines normas, kuriomis perėmėjams paaiškinama, kurios teisės normų jie privalo laikytis, siekdami įgyti juridinę nuosavybės teisę į perleidžiamus reikalavimus. Komunikatą 35 dėl taikytinos teisės, kai vertybinių popierių sandoriai daro poveikį nuosavybės teisėms, kuriuo patikslinama, kad yra skirtingų būdų, kaip nustatyti, kur yra vertybinių popierių sąskaita arba kur ji yra tvarkoma, ir kad visos apibrėžtys vienodai tinkamos, siekiant nustatyti, kurias kolizines normas taikyti nemokumo atveju ar kilus kito pobūdžio ginčui.

Šiais teisės aktais taip pat padedama rinkos dalyviams įveikti pasekmes, su kuriomis susiduriama po nemokumo, pavyzdžiui, skolos persipildymas prekybos strategija kapitalo rinkos sunkumas pradėti naują verslo veiklą. Nors nemokumo procedūrų konvergencija nėra vienas iš pagrindinių KRS tikslų, Komisija KRS veiksmų plane nurodė, kad ketina siekti suvienodinti šias procedūras Taip yra dėl to, kad materialinė nemokumo teisė išlieka išimtinė valstybių narių kompetencija, o ES atliekamas vaidmuo apsiriboja teisminio bendradarbiavimo civilinėse bylose, turinčiose tarpvalstybinį poveikį, plėtra.

Remiantis pokalbiais su Komisija, per Taryboje vykusias derybas dėl Restruktūrizavimo ir nemokumo direktyvos ir jau per parengiamuosius susitikimus, kurie vyko konsultuojantis su valstybėmis narėmis prieš pateikiant patį pasiūlymą, buvo akivaizdus valstybių narių nenoras aptarinėti pagrindines nemokumo teisės aktų sritis.

Finansinių priemonių rinkų įstatymas

Viena vertus, iš tyrimo matyti, kad prekybos strategija kapitalo rinkos nemokumo sistemos yra labai skirtingos, todėl sunku susitarti dėl bendro požiūrio, kuriuo remiantis būtų suderintos nuostatos. Kita vertus, tyrime keliami klausimai, kurie yra laikomi tinkamais toliau svarstyti ES teisės aktų leidėjui, įskaitant nemokumo specialistų kvalifikaciją ir rengimą, reikalavimų eiliškumą ir pirmumo tvarką, ieškinius dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu ir koregavimo veiksmus, taip pat atskiruosius procesinius klausimus, susijusius su oficialiomis nemokumo procedūromis.

Komisija paskelbė tinkamą Elgesio kodeksą dėl išskaičiuojamojo mokesčio, bet tai nėra teisiškai privalomas dokumentas 93 Išskaičiuojamasis mokestis — tai tiesioginis mokestis, kuris yra taikomas pasyviosioms pajamoms, įskaitant palūkanas, dividendus, autorinį atlyginimą ir kapitalo prieaugį. Mokestį išskaičiuoja arba rezidavimo prekybos strategija kapitalo rinkos šaltinio valstybė, arba jos abi, o investuotojas prekybos strategija kapitalo rinkos teikti paraišką sumokėtam mokesčiui atgauti arba prašyti jį sugrąžinti.

Komisijos ir valstybių narių paskelbtoje ataskaitoje dėl tarpvalstybinių kliūčių žr. Atitinkamai, EPTF išskyrė neveiksmingas išskaičiuojamojo mokesčio surinkimo procedūras kaip prioritetinę veiksmų sritį, siekiant Europos Sąjungoje tobulinti paslaugas, kurios yra teikiamos po sandorio dėl vertybinių popierių sudarymo

Svarbi informacija